Krav til septiktank

Hvilke krav stilles til septiktank og avløp? Vedlikeholdsavtale slipper man ikke unna, tror det ligger på rundt 4-5k pr år. For utslipp til sjø vil det for de fleste være krav om at slamavskilt avløp må.

Fylkesmannen veileder kommunen. Soneinndeling, ulike krav til lokale løsninger.

Med slamavskillere menes her både septiktank og avløpsanlegg. I tillegg stiller forurensningsloven med forskrifter krav til utslipp av . Vi tømmer septiktanker etter. Bestemmelsene som regulerer disse utslippene finnes i Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 15”. Det er strenge krav til tømming av septiktank. En septiktank (også kalt slamavskiller) skiller slam fra annet avløpsvann.

Tømming på rode starter opp ca. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og .

Hvis du har slamavskiller, septiktank , tett tank eller sandfiltergrøft må dette. I Skiptvet kommune settes det krav til at anleggene som monteres . Levetid 5-år, men gårsdagens sandfilteranlegg tilfredsstiller ikke dagens krav. I slamavskillere som ikke tømmes jevnlig for slam, vil både bunnslam og flyteslam akkumuleres, . Nivået for en godt fungerende septiktank skal stå like høyt som utløpet.

Sjekk med din lokal kommune om krav til tømmehyppighet. Denne siden informerer om hvilke krav som gjelder til bruk av våre elektroniske tjenester. Ved lokalisering av ny drikkevasskjelde må ein påse at det same kravet til minsteavstand . Her får du en oversikt over hvilke septiktanker kommunen tømmer, samt. Ein eldre slamavskiljar utan kammer blir ofte kalt septiktank.

Eiendommer med private avløpsløsninger betaler for tømming (av septiktank , tett eller en vesentlig øket bruk utløser krav om utslippstillatelse (PDF, kB). Tekniske krav til avløpsanlegg mv. Abonnementsvilkår for tilknytning til kommunale avløpsanlegg . Ta kontakt for informasjon for tømming av septik for fritidsbåter og bobiler. Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger.

Vannkvaliteten skal være god og sikker helt fram til abonnentene: §Krav til.