Fordrøyningsanlegg

Utbygging av store arealer med tette flater øker avrenningen fra arealet betydelig. Planter og vekster kan fungere som naturlige fordrøyningsanlegg på bygninger. Mose, gress, busker, klatreplanter og annen vegetasjon på tak . Anvendelse: Sandfang og fordrøyningsanlegg.

Bruksområde: Overvann Egenskaper: Tilpasset løsning, dykket innløp. Dette kan gjøres gjennom ulike naturlige filter eller fordrøyningsanlegg.

Bruk av betongrør gir god adkomst for slamsuging og . Fordrøyningsanlegg Tyholt, Trondheim. Dette programmet vil automatisk dimensjonere et infiltrasjons- eller fordrøyningsanlegg med Wavin Q-Bic overvannskassetter. I tillegg er det utført ei befaring til fire eksisterande fordrøyningsanlegg.

Resultata frå undersøkinga viser at det er fleire faktorar som er viktige . Generelt er det svært lite erfaring rundt drift, funksjon og vedlikehold av fordrøyningsanlegg , og mye . Hvorfor bygger vi fordrøyningsanlegg ? Unngå overbelastning av ledningsnettet.

Redusere risiko for kjelleroversvømmelser. Ved dimensjonering av overvanns- og fellessystem må . Uten dette fordrøyningsanlegget ville området blitt oversvømt ved regnvær. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom annet ikke er spesifisert. Drukningsulykker: Designkriterier for fordrøyningsanlegg med mer er at vannstand ikke skal overstige cm. Kriteriet angitt her er knyttet til gjentaksintervall . Anskaffelsen gjelder bygging av nytt fordrøyningsanlegg for overvann. Bjørkelangen Park, Boligkompleks. Det skal redegjøres for vegetasjon som skal bevares . Separate system for avløp og overvann kreves.

Beregner KOMPLETT fordrøyningsanlegg med. Med finansiering fra Innovasjon Norge i. COWI har gjennomført en beregning av nødvendig størrelse for fordrøyningsanlegg og eventuell oversvømmelsesvolum for planområdet . Saksutredning: Uttalelser etter offentlig ettersyn.