Bekkeinntak

Ved stor nedbørsintensitet kan til og med små bekker flomme over og grave seg nye veier ved innløpet. På denne siden finner du informasjon om bekkeinntak – mål, relaterte produkter og utførelser. Basal har medlemsbedrifter som distribuerer fra steder spredt over hele Norge.

Bekkeinntak , begrep fra vannkraftsektoren. Beskriver et system av takrennetunneler som fanger opp mindre elver og bekker og leder vannet .

Di Haplast profil-rør Bredde(B). Inntakene skal fungere like godt ved . Leveringsbetingelser for Betongvarer s. Anskaffelsens formål og omfang. Konkurransen gjelder entreprise på nytt bekkeinntak , ny overvannsledning og spillvannsledning.

Statkraft har hatt problem ved fleire bekkeinntak. Tiltaksnummer Beskrivelse av tiltak. Overløpsledning til bekkeinntak.

Eksisterende stikkrenne DN9forlenges. Sauland II: -Skorva, -Grovaråa, -Vesleåa, -Kvitåa, -Uppstigåa. Det tilføres også vann fra flere bekkeinntak. Vatnedalsvatn er oppdemmet av Vatnedalsdammen og . Fra inntaket går det overføringstunnel til kraftstasjonen. Røyrgate til alternativ, planlagt.

Muring ved bekke inntak på Jevnaker for Øynebråten Anleggsteknikk AS. Det er inntak som skal renskes . Turbulent vann med høy hastighet river med seg luft. I bekkeinntak til kraftverk fører dette til redusert kapasitet. Ved fare for flom blir føringsveger – demninger, bekker og bekkeinntak observert, og nødvendige tiltak iverksatt.

Flomforebyggende tiltak: Bekker og bekkeinntak. Sluk og bekkeinntak må holdes åpne. Lillehammer kommune har igangsatt arbeidet med en tiltaksplan for Askjellrudbekken.

Jobben er utført med vår nye Multistasjon skanner fra Leica, MS50. Vannforekomstnavn, Finnbakkbekken nedstrøms bekkeinntak , Vannregionmyndighet, Nordland. Alle installasjonar med lokk skal .

Anleggsdrift og forurensningsmessige konsekvenser. Pumpestasjon Waldemar Aunes veg. Dukafossen, vil sterkt forringe områdets.